Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základná škola

Ľudia sa menia, myšlienky sa menia, známe miesto sa časom mení. Ale spomienky zostávajú a čas, ktorý sa nikdy nezastaví nám pripomína, že už je to päťdesiat rokov, kedy sa prvýkrát začala písať história našej školy. Najstarší záznam o založení našej školy pochádza z roku 1968, ktorý zaznamenal kronikár obce Breznička.

Budova základnej školy sa začala budovať v roku 1968 na ploche bývalých Ipeľských tehelní II. Do výstavby školy sa zapojili aj občania Brezničky, ktorí svojou brigádnickou pomocou prispeli k vybudovaniu školy. Najviac brigádnických hodín odpracovali Ján Morháč – Krajč, Ondrej Morháč – Purdžo, J. Turoň, Pavel Melo – starší aj mladší, Vladimír Géč, Jozef Klimák. 

Studňu pomohli vykopať a utesniť ipeľské tehelne, navozili zeminu, buldozérom upravili terén. OSP dodalo materiál a miešačky, ostatné práce organizoval riaditeľ školy. Veľkú prácu urobili občania brigádnicky, počas sobôt a nedieľ pracovalo 20 brigádnikov, pri stavbe cesty, oplotenia okolo školského areálu. Najlepší brigádnici boli – Jozef Krupa, Ján Belko, Jozef Géč, Július Vingárik, Ján Mačuda, Július Melicherčík, Ján Melicher, Ján Králik a ďalší. Nakoniec cestu zaliali tvrdoliatym asfaltom.

Na brigádach sa zúčastňovali aj žiaci školy – pri čistení a skrášľovaní areálu školy, pri zbere papiera a železného šrotu.
Škola je jednoposchodová, má ústredné kúrenie, je tak riešená, aby zodpovedala moderným nárokom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Má štyri triedy, riaditeľňu, kabinety, zborovňu, dlhé chodby, hygienické miestnosti.

Vyučuje sa v dvoch triedach na prízemí, na poschodí sú dve triedy družiny. Riaditeľom školy a zároveň učiteľom bol Jozef Klimák, učil 26 žiakov 1. a 3. ročníka, učiteľkou druhej triedy bola Lýdia Krajovská, učila 27 žiakov, 2. a 4. ročníka.

V družine pracovali Milada Beníková ako vedúca vychovávateľka a Janka Morháčová ako vychovávateľka druhej triedy.
Nakoľko väčšina rodičov bola zamestnaná, bol podaný návrh, aby sa na škole zriadila jedáleň a kuchyňa /vozila sa strava z jedálne materskej školy/. Pretože škola podľa projektu nemá jedáleň, upravili ju z jedného kabinetu. Zakúpili vybavenie do kuchyne, urobili v stene podávacie okienko. Stoly a stoličky boli zatiaľ zapožičané z obecného úradu. Novou kuchárkou sa stala Júlia Belková, školníčkou sa stala Elena Mikušová.

Od septembra 1976 pre veľký počet detí v materskej škole základná škola vyčlenila jednu miestnosť pre 19 detí MŠ, ktoré sa pripravujú do 1. ročníka. Riaditeľkou MŠ bola Oľga Géčová, druhou učiteľkou bola Marta Gáborová, druhá trieda bola v budove pri starej škole.

Od septembra 1991 bola materská škola presťahovaná do budovy základnej školy. Riaditeľkou sa stala Marcela Staníková, učiteľkou Oľga Géčová, pre nízky počet detí ostala len jednotriedna s počtom detí 17.

Od septembra  1996 pre nízky počet žiakov bola v základnej škole len jedna trieda, riaditeľom bol Jozef Klimák, vychovávateľkou a zároveň učiteľkou telesnej, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania bola Janka Mesiariková, školníčkou bola Elena Bartošová, kuchárkou Jana Repková a kuričom Miroslav Hazucha.

Kultúrny život v našej obci udržiava hlavne aktivita školy. V rámci školského klubu pod vedením Janky Mesiarikovej bol vytvorený dramatický súbor Ťuťmáci, ktorý navštevovalo 12 žiakov zo školy a 10 žiakov 5. – 9. ročníka. Bol evidovaný v Novohradskej regionálnej osvete v Lučenci, ktorá mu poskytovala metodickú pomoc. Prvýkrát sa súbor zúčastnil regionálnej prehliadky v Kokave nad Rimavicou 9. mája 2000.. Súbor nacvičil autorskú divadelnú hru pod názvom „Zachráňte zem alebo Ako kvapôčka putovala“. Premiéra bola v zasadačke obecného úradu 14. mája 2000.

V ďalšom roku nacvičili divadelnú hru „Duch lesa“ a malý detský muzikál pod názvom „Bol raz jeden dáždnik“ , z češtiny preložila Janka Mesiariková. Zúčastnili sa  na regionálnej prehliadke  v Lučenci pod názvom Rozprávková skrinka. Za najlepší herecký výkon získala 1. miesto Katarína Štefančíková. O rok neskôr nacvičili hru „O deduškovi Večerníčkovi“.
V septembri 2003 sa zvýšil počet detí na 25, utvorila sa ešte jedna trieda. Riaditeľom a zároveň triednym učiteľom bol Jozef Klimák, učil 12 žiakov 1. a 3. ročníka. Učiteľkou 2. a 4. ročníka sa stala Mgr. Andrea Plauchová. Nemecký jazyk vyučovala Mgr. Magdaléna Pavlovová, katolícke náboženstvo Václav Galo a evanjelické Marian Čop.

Pán riaditeľ 12. marca 2004 požiadal o starobný dôchodok, nemohol vykonávať ďalej túto funkciu, ale ostal učiť, zastupujúcou riaditeľkou sa stala Mgr. Andrea Plauchová.

Od 1. septembra 2004 sa zrušili organizácie ZŠ, MŠ a spojili sa do jednej ZŠ s MŠ Breznička. V júni 2006 išiel pán učiteľ do dôchodku, prišla nová pani učiteľka Mgr. Ivica Gáliková, prišla aj nová školníčka Iveta Kubincová. V obci sa uskutočnilo 28. októbra 2006 slávnostné odhalenie erbu obce, kde naši žiaci vystúpili s kultúrnym programom.
Náš žiak 3. ročníka Dominik Prepelica sa zúčastnil krajského kola v prednese povesti „Šaliansky Maťko“ v Banskej Bystrici.
Novou kuchárkou sa stala Andrea Podhorcová.
Od septembra 2009 evanjelické náboženstvo vyučovala Mgr. Daniel Petrilová, od ďalšieho školského roka katolícke náboženstvo vyučuje ThLc. Štefan Kosturko.

V septembri 2011 sa pre veľký počet žiakov do 1. ročníka vytvorila pre nich samostatná trieda s pani učiteľkou Mgr. Dagmar Podhorovou. Od novembra 2013 ju vystriedal Mgr. Viera Čiešková. Pani vychovávateľka Janka Mesiariková išla na dôchodok a v novom školskom roku sa stala pani vychovávateľkou BC. Eva Šuľajová, ktorá vyučuje výtvarnú, telesnú a etickú výchovu, koordinátor prevencie.

Od septembra 2014 sme sa zase rozdelili na dve organizácie, na ZŠ Breznička, MŠ Breznička.

 

Spolupráca s obcou
Naša škola sa aktívne zapája do kultúrneho života obce. Každoročne prispieva svojim programom do kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach:

 • marec – Vynášanie Moreny, rozlúčka so zimou, vítanie jari,
 • máj – Majáles, kde deti a žiaci vystupujú s kultúrnym programom,
 • jún – MDD, kde pani učiteľky pripravia pre deti rôzne športové, výtvarné a vzdelávacie súťaže,
 • december – vítanie Mikuláša spojené s Vianočnou tržnicou, pripravený program, balíčka z obce a rôzne vianočné predmety.

 

Súťaže
Našich žiakov zapájame do rôznych súťaží, v ktorých dosahujú veľmi pekné výsledky:

 • recitačné súťaže - Hviezdoslavov Kubín, Timravina studnička, Šaliansky Maťko,
 • Timravina studnička – Martina Lőrinčíková vyhrala 1. miesto v okresnom kole, kde sa zúčastnila celoslovenského kola v Lučenci,
 • výtvarné a hudobné súťaže – Talentík múz, Zlatá guľôčka,
 • v ľudovom tanci v Talentíku múz získali naši žiaci 1. miesto.

 

Aktivity školy

 • divadlá navštevujú našu školu ale my navštevujeme kino v Lučenci, ale aj v Poltári,
 • predškoláci navštevujú školákov,
 • Svetlonos, posedenie pri stromčeku, návšteva obecnej knižnice, karneval, Deň matiek, celodenný výlet do prírody na MDD, koncoročný výlet.

 

Projekty
Vo februári 2012 sme sa zapojili, cez mamičku Radku Vrábľovú, do projektu „Program blue sky 2012“ z Johnson Controls. Získali sme 757,- eur, kde sme si do školského areálu zakúpili šmýkačku, urobili doskočisko, dlažbu pod drevené predmety pre deti.
Vo februári 2014 sme sa zapojili do súťaže „Ekohry“ so spoločnosťou Lidl. Cieľom hry bolo prispieť k budovaniu environmentálneho povedomia žiakov. Za štyri týždne žiaci vyzbierali 10 030 PET fliaš, zo 463 škôl sme sa umiestnili na peknom 164. mieste.
Poskytli sme pomoc a priestory školy a školského areálu organizátorom 11. ročníka „Behu Brezničkou“ v októbri 2013.

 

Krúžky
Na škole pracujú dva krúžky – anglický jazyk a počítačový krúžok.

 

Školský klub detí
ŠKD pri ZŠ tvorí jedno oddelenie pod vedením p. vychovávateľky E. Šuľajovej. Popoludňajšia činnosť sa realizuje postupne po skončení vyučovania v triede, na školskom dvore, alebo mimo budovy školy podľa charakteru aktivít. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú, záujmovú, rekreačnú a prípravu na vyučovanie.
Hlavným cieľom je zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vzdelávací proces, uspokojovať záujmy žiakov s prevahou činností odpočinkového, rekreačného a záujmového charakteru. Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné a tvorivé využívanie času po skončení vyučovania. V rámci popoludňajšej činnosti sa deti pripravujú aj na rôzne kultúrne podujatia a súťaže.

 

Brigády
V spolupráci rodičov a poslancov sme zveľadili okolie školy, oplotila sa zadná časť školy, vybudoval sa altánok, vyrovnal sa pozemok, upravila sa skalka.

 

Logopédia
Našu školu navštevuje pani logopédka zo Súkromného pedagogicko.psychologického centra v Poltári, ktorá sa stará o správnu výslovnosť našich detí a žiakov.

 

Záujmová činnosť
Od roku 2006 funguje v priestoroch ZŠ, Breznička aj Elokované pracovisko Cirkevnej základnej umeleckej školy z Lučenca. V hudobnom a literárno-dramatickom odbore poskytuje vzdelanie v predmetoch: hra na klavíri, keyboarde, zobcovej flaute, zborový spev, dramatická príprava a prednes.
Deti sa združujú v 2 hlavných súboroch: Detský spevácky zbor Campanella
Detský divadelný súbor Ťuťmáci.
Všetko vyučuje a vedie Bc. Terézia Kelementová.

 

Vyučovací proces
Snahou nás všetkých je vytvoriť vhodné kultúrne prostredie, zmenou kultúry školy orientovanou na žiaka, jeho jedinečnosť, etnické prvky, spoluprácu. Chceme uznávať hodnoty ako ochota, obetavosť, súdržnosť, individualita, ale aj pracovné hodnoty – alternatívnosť, tvorivosť, otvorený rozhovor.

Vytvárame humanistický vzťah, učiteľ – žiak – rodič je základným predpokladom dôvery a vzájomnej spolupráce. U rómskych žiakov je nevyhnutné aj zabezpečenie sociálnych aspektov vyučovania v oblasti sociálnych služieb /dotácie na stravu, školské potreby, motivačné štipendium/. Sme škola rodinného typu. Strategické ciele školy musia byť v súlade so stratégiou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ale musia byť zároveň zamerané na odstraňovanie nedostatkov, ktoré boli zistené analýzou.

Stanovili sme si nasledujúce ciele:

 • zavádzame tvorivo-humánnu výchovu do praxe,
 • rozvíjame osobnostné vlastnosti žiakov vo vyučovacom a mimovyučovacom čase, ochraňujeme žiakov pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti,
 • vytvárame spoluúčasť žiakov a rodičov na živote a smerovaní školy, budujeme vzájomnú úctu a dôveru medzi pedagógmi, rodičmi a širokou verejnosťou,
 • v zmysle stratégie informatizácie školstva vytvárame pre žiakov podmienky na
 • vyučovanie  s informačnými a komunikačnými prostriedkami a prostredníctvom IKT  optimalizujeme podmienky pre celoživotné vzdelávanie.

Poskytujeme všetkým žiakom základné vzdelanie primerané ich intelektovej úrovni, s cieľom rozvoja osobnosti, rozumových a psychických schopností dieťaťa, posilňovania úcty k ľudským právam a základným slobodám so zreteľom na individuálny prístup, identitu vlastnej kultúry a národných hodnôt. Pripravujeme žiakov na ďalšie vzdelávanie a dávame im základy pre prax v živote.

 • zaškoľujeme deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • výhodou je, že škola je v obci, deti nemusia dochádzať, možnosť stravovania, ŠKD,
 • dobrá spolupráca s CPPPaP PT, LC, MŠ, obcou.

 

 

Školstvo

     Prepozitúra kláštora sv. Huberta v Kalinove- Hrabove a farnosti už v r. 1332-37 v Breznička a Hrabove, umožňuje predpoklad, že tu mohla byť farská škola. Žiaci z Kalinova totiž do roku 1530 študovali aj na Viedenskej univerzite.

   Turecký súpis z r. 1554 uvádza Hrabovo s pustatinou Breznička eviduje  ženatého farára  a dvoch ženatých deákov, ( kapláni  znajúcimi písmo,) z ktorých jeden mohol byť aj učiteľom.

   Reformácia požadovala zriadenie školy pri každej fare , v zmysle Lutherovej zásady „ Cirkev udržuje školu, škola cirkev“. Považovala ich za svoje štepnice pre formovanie novej generácie.

  Prvé zmienky o ev. škole v Kalinove- Hrabove sú z r. 1660- 62. Farár Michal Gótš povolal sem rektora Jána Kalinkiusa ( syna kyjatického farára Štefana Kalinku). Pôsobil tu v r. 1660- 1667, keď odišiel do Drienčan.

  Druhým rektorom bol Ján Barholomeides ( študoval v Prešove, Hrachove) v Kalinove pôsobil v r. 1670- 1680 potom odišiel do Cerova. Potom sa vrátil do Kalinova, kde pôsobil do r. 1693.

    Kanonická vizitácia Juraja Schlegera v r. 1674 v Brezničke uvádza, že školskému majstrovi platia 12 denárov a snop obilia.

  Kanonická vizitácia Antala Žigmunda Ordódyho 29.septembra 1688 v Brezničke uvádza príjmy školského majstra. Od farára dostáva 12 kila obilia, tretian z offertória je jeho, dostáva zaopatrenie a od každého roľníka jeden groš.

   Učiteľom od r. 1695 bol Fridrich Claudini, pôsobil tu krátko lebo musel odísť do vyhnanstva. Ján Hraško učil v r. 1698 do konca júna 1706.

Ako učiteľ sa v r. 1710 spomína Matej Klementis. Katolícky vizitátor Ž. Berényi r. 1731 o ňom zaznamenal, že mal 12 žiakov podelených do rôznych tried. S jeho správaním sa je spokojný a ľud aj farár, želajú si však, aby sa zdržiaval od pričastej pijatiky a aby bol svedomitejší pri rannom zvonení. V Kalinove pôsobil do r. 1748, zomrel 64 –ročný.Ján Fabial Kováč tu pôsobil v r. 1748- 1778, pôvodom z Bradna z Gemerskej stolice. Súpis škôl v r. 1770  v dedine Breznička (Berzence) vykazuje, že tu bol notár, ale už r. 1772 richtár Ján Pristavok a Andrej Kaszás, Andrej Gábor hlásia, že obec nemá notára. V r. 1772 tu učil učiteľ z Kalinova Ján Kováč ev., ktorý už učí 24 rokov. V r. 1770 mal 23 žiakov a 9 žiačok. Učil čítanie, písanie, spev, počty a modlenie, starších žiakov aj základy latinského jazyka a zbožné predmety. V r. 1772 mal príjmy od poddaných aj z fílií ¼ bratislavskej merice pšenice+ 1 groš, od želiarov 2 groše, za hru na organe dostáva 4 b.m. pšenice. Seminatúra 8 b.m. jačmeňa, 8 b.m. jesenného, z offertória dostáva čiastku, z offerória krstu celú časť. Na Vianoce hostiatio, 3 vozy sena a 1 voz a 1 voz otavy( mládze) Od žiakov 1 Ft+ 1 voz sena, počas 3 veľkých sviatkov ( sv. Martina, Blažeja a sv. Juraja) má kantácie.

 Farár dáva učiteľovi z vlastného príjmu 12 b.m. pšenice. ( OBORNI, T. 1991)           Fabial zomrel 60 ročný. Z r. 1780 je zmienka o ev. školskej budove v Brezničke.

 

 Ďalšími učiteľmi boli Ján Pokorný z Maškovej od r. 1787, Ján Bohuš od mája 1794. Ján Markuš (n. 1768) v Kalinove pôsobil od r. 1794. Zo 18.4.1800 je zachovaný vokátor ev. učiteľa z Kalinova -Hrabova s dvoma fíliami Breznička (bez kostola), Veľká Ves ( drevený kostol). Učiteľ mal k dispozícíí školské budovy s malou záhradou s ovocnými stromami, ďalšia časť záhrady je nechaná pre kuchynskú zeleninu a pre zasiatie jesenného obilia. Vymenované sú oráčiny a iné pozemky  ktoré má k dispozícii. Vyberáme len časti z Brezničky . Pozemok Drľak pod cestou Brezničky, na juh chotári s Dolinkou, na východ cesta vedúca z mlyna Kalinova do Brezničky a ešte oráčina severnejšie. Zvyčajne do nich sejú obilniny.. Oráčiny obrábali veriaci aj z fílií. Učiteľ mal aj konopné zeme.. Ročný plat, v hotovosti v peniazoch nič. Dostáva obilniny od každého veriaceho  snop pšenice a 1 groš, želiari a remeselníci 2 groše. Vdovy nič. Drevo na kúrenie. Z troch veľkých sviatkov z offertória tretinu. Kantácie na dni Blažeja a Juraja. Farár mu dáva z ročného príjmu obilnín 6 kila zvyčajne v Brezničke. Príjem z štóly. Za krst celé offertórium, za spoveď šiestu časť, za pohreb so spevom 8 grošov, z ktorých 4 sú pre farára. Za pohreb s celou kázňou 8 grošov, s polovičnou kázňou 6 grošov. Za pohrebné verše dostáva 12 grošov. Za učenie detí ročne 12 grošov a od každého fúru dreva, alebo miesto toho 4 groše. Farinácio má v advente a hostiaco na Vianoce. Zaužívané je na deň Gála keď jeden žiak mu dáva sliepku, druhý groš ale väčšia časť mu nič nedáva. Počas pôstu na tzv. Sabatálie niektorí žiaci mu dávajú groš a každú sobotu vajíčka .( Vokátory novohradských ev. učiteľov ( 1784- 1804).

 V r. 1814 mal učiteľ Ján Markuš 100 žiakov. Staršie deti učil základy latinčiny a maďarčiny. Dňa 7.marca 1819 po 25 ročnom pôsobení odišiel do Cinobane, kde zomrel v r. 1835. ďalším učiteľom od 5.apríla 1819 bol Štefan Dudík.

Nový rektor však vokátor prijal s podmienkou, že občania postavia novú školu, lebo doterajšia pre 100 žiakov je malá a tmavá ( stará škola bola drevená). Nová škola bola postavená v r. 1824. Dňa 13.augusta 1838 učiteľ zomrel. Miesto neho nastúpil Ján Putz z Veľkého Krtíša, veľký maďarón. ( JÁNOS, P. 1988).

    Do r. 1830 žiaci z Brezničky dochádzali do školy do Kalinova, resp.  sporadicky chodili učiť do Brezničky učitelia z Kalinova.

 

 

   Školy v Brezničke

     Evanjelická škola

    Evanjelická škola tu bola už v 17.storočí. Ak obec nemala ev. učiteľa, tak rektor dochádza z Kalinova. Obecná kronika uvádza vznik ev. školy v r. 1720, mala však len krátku činnosť. Riadna škola na briežku bola v drevenej budove už v r. 1830, v murovanej od r. 1862, táto budova bola zrúcaná v r. 1886.

 

 Z učiteľov sú známi:  Daniel Bakulínyi ( 1848 učiteľ i notár v Brezničke, ktorý v r. 1848 robil nábor do domobrany  a v r. 1849 bol stíhaný za to, že nezaviedol daň občanov Brezničky do Daňovej knihy a hrozil občanom exekúciou.

 V r. 1874 tu bola ev. elementárna, slovenská škola s 1 triedou.

 Z ďalších učiteľov poznáme: Samuel Steinhübel , Ján Strapony(1885), Július Honéczy( bez kvalifikácie tu učil 6 rokov do r. 1891), Jozef Csipkay, Emerich Buro  ( do r. 1898).V roku 1900 Breznička mala 306 obyvateľov. Počet školopovinných 64, s každodennou dochádzkou 37, v opakovacej skupine 27, vzhľadom na konfesie: 8 r. k., 53 ev.a.v. Zo školopovinných do školy chodilo 25 ev.a.v. a 1 izraelita. Vyučovacím jazykom v škole bola maďarčina- slovenčina. Učiteľ Karol Petrivaldský ml. dipl. učiteľ. Výstroj školy je neúplný; o vydržiavanie školy sa stará cirkev. ( PACSERI, K. a kol. 1900)

    V roku 1907 ku školskej budove bola pristavaná nová trieda. V tom čase mala škola 59 žiakov.( MICHALIČKA,V. 2010) Učiteľmi boli Ján Czirbes, od 1913 Emil Medzihradský, ( odišiel na front), od 1918 Ján Krajec, potom Vojtech Andaházy.

 

    Katolícka škola O katolíckej škole pred reformáciou nemáme archívne údaje.

 Kanonická vizitácia v r. 1830 uvádza 12 rím. kat. žiakov. Škola bola postavená v r. 1836-1838 aj s bytom učiteľa s podporou miestneho zemepána. Starostlivosť o školskú budovu bola zverená kantorom- učiteľom. Z nich poznáme: Grotkovský Karol, Baňák Ján, Bednárik Jozef.

   V r. 1874 rk. škola bola elementárna, opakovacia, slovenská s dvoma triedami.  Školská budova bola obnovená v r. 1884 z prostriedkov cirkvi. Počet školo- povinných  rk. za posledných desať rokov 19. storočia bol 3. V škol. r. 1899-1990 sa do školy nikto neprihlásil. Učiteľom od r. 1870 je Ján Országgazda  bez diplomu, ale člen penzijného inštitútu. Vyučovacou rečou školy je maďarčina. (PACSERI, K. 1900). Krátko tu učil aj Ján Absolon. Budova kat. školy sa zrútila v r. 1930 ( lebo nebola udržiavaná).

   Po vzniku ČSR v Brezničke bola slovenská Ľudová škola ev. aug. vyznania,  Na škole učili Vojtech Andaházy ( rodom z Malatína do r. 1924, viac sa venovali pijatike, preto musel odísť na Poproč do Gemera), Michal Kepeňa rodák z Hradišťa (nastúpil od 4.9.1924- do r. 1928, viackrát bol disciplinárne trestaný), Ján Pánik v r. 1929 – 1959. Zo školskej kroniky vedenej od 28.mraca. 1929 Jánom Pánikom vyberáme: na s. 13 je jeho fotografia- poručík v zálohe z I.svetovej vojny).  Kronika je precízne vedená, uvedené sú školské akcie, oslavy, opravy školy i učiteľského bytu a dokumentovaná aj fotografiami

žiakov za škol. roky. Školu navštevovali Vojtech Kachnič dekan, Ján Honec uč. dekan, Pavel Gallo školský inšpektor.  Ilustratívny prehľad počtu žiakov.

Rok ,počet žiakov   chlapcov, dievčat, podľa konf. ev.,rk. bydlisko v mieste,inde

1929           47         23             24                            25   22                   29        18

1935           48         17             31                            25    21 1 žid.        44         4

1938           42         19            23                             25    21  1 žid        39          3

 

V roku 1933 na gymnáziu v Lučenci maturoval Július Gábor z Brezničky.

  Od škol. r. 1939/40 sa žiaci delili na dve skupiny do 12 rokov a nad 12 rokov.

Do 12. r. 39 ž. (17 ch+22 d,, 27 ev., 20 kr.,iné 1, cez 12 r. 9 ž.(3 ch+ 6 d.)

 Názov Ev.ľudovej školy sa od 1.1.1941 podľa zákona č. 308 zmenil na Obecnú ľudovú školu s platnosťou od 1.septembra 1942.

     V škol. r. 1943/44 do meštianskej školy boli prijatí: Daniel Géč, Július Kolimár, Elena Mlynárska, Mária Geletová, Ľudvík Slavkovský, Elena Sršňová

  V roku 1943 do 12 r. bolo 38 ž.(ch16+ d7, nad 12 r. 10 ž(ch3+d7), prvý raz v histórii školy prevažovali už rím.kat. žiaci. Rk. 30, ev.18, v mieste bývalo 34 inde 14 žiaci. Do obce Breznička sa prisťahovali obyvatelia z rím. katolíckych obcí a kopaníc. Počas SNP a postupu frontu 1944-45 nebolo vyučovanie.Začalo až po oslobodení 5.februára 1945 so 46 žiakmi. V škol. r. 1945/46 do chlapčenskej meštianky prešli: Stanislav Urbašík, Ján Balkovský, Jozef Budáč, Ján Morháč, Samuel Slavkovský, Michal Zavaterník, Július Hlásnik. Do dievčenskej meštianky: Božena Gáborová, Elena Morháčová, Jolana Morháčová, Mária Morháčová, Irena Slavkovská? Priepusné  vysvedčenie dostali: Elena Juchová, Ján Prepelica. Zriadila sa aj nová okrúhla pečiatka školy s kruhopisom Štátna ľudová škola v Brezničke ( v strede so štátnym znakom ČSR)  neskôr Národná škola v Brezničke, V r. 1945-46 sa opravila škola staviteľom Júliusom Hoffmannom. Na jednotriednej národnej škole  (od 1.9.1952) sa vyučovalo podľa sovietskeho vzoru. V škol. r. 1952/53 bolo 33 žiakov ( 17 ch+ 16 d.). V kronike Ján Pánik zapisoval všetky dôležité akcie, ktoré sa v tom čase poriadali v škole, obci, ale aj spoločensko- politické udalosti, počas jednotlivých školských rokov. Od 1.septembra 1956 tu učila aj Zita Farkašová (n.6,12.136 v Málinci, absolovala Pedagogické gymnázium v Lučenci, vydala sa za Ladislava Nosáľa. ( pozri jej foto v Kronike škola na s. 135). Čiže tu bola už dvojtriedna škola: 1-3 roč. 30 ž. učil Ján Pánik, 2 tr. 21 ž. Zita Farkašová- Nosáľová. Od škol. r. 1957/58 novou učiteľkou sa stala Anna Danková rod. Králiková ( n.21.11.1938 v Mládzove), absolv. Pedagogickej školy v Lučenci ( jej foto v Kronike na s. 141). V škol. r. 1958/59 v I.tr. 1 a 3 roč. bolo 30 žiakov, v II. tr. 2.a 4 roč. 29 žiakov. Vedenie školskej kroniky Ján Pánik ukončil 15.augusta 1959, keď odišiel do dôchodku. ( odučil tu 30 rokov a 7 mesiacov), potom kroniku viedli ďalší učitelia.

 Vystriedali viacerí učitelia: Štefan Ryba, Zlatica Rybová, Ján Cífer,Ondrej Cífer . Od 1.9.1963 Katarína Benčíková a Ernest Benčík, Dobrovská, M., Lýdia Krajovská, Garajová a i. Vychovávateľky Janka Mesiariková a ď. Pôvodná školská kronika je vedená do škol. r. 1979/80

   Riad. boli  od škol. r. 1959/60 až 1962/63 Ján Cífer, na škole boli 2-3 triedy) od škol. r. 1963/64- 1966/67 Katarína Benčíková, šk. r. 1967/68- 2003/04 Jozef Klimák, od škol. r. 2004/05 Mgr.Andrea Plauchová až po súčasnosť.

 

Vyučovanie od 2.9.1974 bolo v novej budove školy.V škol. r. 1984/85 tu bola Základná škola málotriedna s 1.-4 ročníkom 58 žiakov.Pedagogickí pracovníci. Mgr.Ivica Gáliková, Mgr.Magda Pavlovoá, Mgr.Dagmar Podhorová.  Rk. náboženstvo učili: Mgr.Václav Gallo, Mgr. Štefan Kosturko Ev.a.v.nábožen-

stvo: Mgr.Ján Velebír, Mgr.Marián Čop a Mgr.Daniela Petrillová.

  Technicko- hospodársky personál: Agnesa Lauková, Juliana Belková, Elena Bartošová, Alžbeta Melová, Jana Repková, Lucia Tóthová, Andrea Podhorcová- kuchárky.  Anna Fehérpatakyová, Elena Krahulcová- vedúca školského stravovania.Školníčky: Elena Melicherová, Elena Mikušová, Iveta Miadoková.

   Od r. 2004 prešla škola pod správu Obce Breznička, ktorý sa stal aj zriaďovateľom. Žiaci sa zúčasťňujú rôznych aktivít, súťaži v rámci školy, okresu a kraja napr. Šaliansky Maťko, Timravina studnička, Talentík múz (hudba, výtvarný prejav), športové a atletické súťaže, vedomostné kurzy, malé olympiády a pod., ktoré sú zachytené v školskej kronike.

  Škola je moderne zariadená, so záhradkou s altánkom, športové ihriská, jedáleň.V súčasnosti má škola                           žiakov.

   Z absolventov školy napr. na gymnáziu  v Lučenci maturovali r. 1953 Ján Morháč, Emil Vaculčiak, 1956 Pavel Geleta, 1961 Darina Sýkorová, 1966 Iveta Gáborová,  Iveta Plašienková, Viera Prepelicová, 1967 Marta Gáborová a i. Ďalší študovali na ďalších stredných školách v Lučenci, Poltári v Lučenci a i. i na vysokých školách v Bratislave a i.

    Materská škola začala svoju činnosť od 25.januára 1953 v dome bratov Križovcov. Prvá riad. Mária Švantnerová ( rodáčka z Kraskova), pestúnka Anna Kolpachová, kuchárka Zuzana Parditková. Bolo 20 detí s celodennou starostlivosťou. 4.februára 1957 bola zrušená celodenná starostlivosť v MŠ.

Kroniky MŠ v Brezničke sú vedené od škol. r. 1963/64.

V roku 1975 v MŠ bolo 31 detí, hoci kapacita MŠ bola len pre 25 detí. Od 1.septembra 1975 riad.  sa stala Vlasta Palková, po nej Oľga Géčová, ved.  ŠJ- MŠ Elena Šuľajová. Učiteľky A. Fehérpatakyová, technický personál M.Sabová, M.Sélešová. Zriadená bola aj Poradňa pre matky s deťmi ( v byte Jána Gábora, detský lekár dochádzal mesačne každú stredu).

 V roku 1989 bola zriadená dvotriedna MŠ riad. Oľga Géčová ( jedna trieda v ZŠ, druhá v inej budove).

  V súčasnosti je MŠ  na druhom poschodí modernej Základnej školy.

Riaditeľkou je Marcela Staníková