Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spolková činnosť od roku 1945

Stručne zo spolkovej činnosti od r. 1945

   Hasičstvo

   Na tradíciách tzv. povinného hasičstva ešte z konca 19.storočia a Dobrovoľného hasičstva v Brezničke ( od r. 1927, foto z r. 1936, tu sú mená 20 hasičov,1937 hasičské skladište).

 Po oslobodení ( 1945) došlo k reorganizácii hasičstva aj v Brezničke ( stanovy pod č. 244/1- III/3-46 v roku 1946) patriace do okresu Lučenec, v r. 1950-1960 do okresu Poltár.

 Na valnom zhromaždení OV DHS v Poltári dňa 22.apríla 1951 bola ustanovená dobrovoľná organizácia ČSH pod názvom Okresný výbor Československého

zväzu hasičstva v Poltári. Na valnom zhromaždení 27.apríla 1951 boli zvolení funkcionári: predsedom sa stal Ján Pánik riaditeľ školy v Brezničke.

 15. septembra 1953 Povereníctvo vnútra DHS premenovalo na Miestne jednotky Československého zväzu hasičstva tak i ČSH Breznička, kde funkcionármi boli: predseda Murín Ján, podpredseda Gábor Ján, tajomník ,

 Balkovský Martin, Morháč Ján, rok. ohlás. 1949. Zmena DHS na MJ ČSH v r. 1953 na jednotky ČZPO ( Československého zväzu požiarnej ochrany).

Breznička: predseda Balkovský Martin, podpredseda Lőrinčík Ján, organizačný referent Gábor Vlado, referent výcviku Lőrinčík Ján. Funkcionárom OV v Poltári z Brezničky bol Pavol Turcaj.

  Po roku 1960 požiarníci z Brezničky boli zaradení do okresu Lučenec.

členom pomocných orgánov OV v Lučenci v r. 1970-1978 z Brezničky bol Emil Mačuda.

    Z knihy evidencie členov Dobrovoľného požiarneho zboru v Brezničke vedenej od r. 1971 sa dozvedáme mená požiarnikov aj z Brezničky:

Banik Arpád (člen od r. 1967), Cerovský Dušan(1968), Čipčala Mikuláš (1971), Kretes Milan(1968), Beľa Martin (1968), Skypal Peter (1969), Skypal Milan (1969), Porubiak Ján (1969), Kretes Ján (1968), Morháč Pavel, Sirotiak Ján (1968), Prepelica Ivan (1968), Bahleda Ján (1971), Cerový Ján(1977), Budáč Martin (1968), Muška Ján, Kocian Ondrej(1972), Muška Ján (1972), Zavaternilk Ján  (1972), Porubiak Jozef (1972), Budáč Ján (1972(, Badinka Anton (1972), Morháč Ján st.(1972(, Petrik Michal (1972), Morháč Ján najst., Hazucha Miroslav( 1972), Knechta Ján (1973), Šuľaj Ján (1972).
        ( Evidencia členov DPZ Breznička. Štátny archív Lučenec).

   Od r. 1996 požiarníci z Brezničky boli začlenení do okresu Poltár. Snem DPO SR 30.11.2002 v Bratislave rozhodol o tom, že najnižší článok DPO SR zmenil svoj názov na Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ) aj v Brezničke.

  Súčasný stav DHZ v Brezničke:

 

 

 Spoločenské organizácie

    V obci pracovali  aj spoločenské organizácie ako:

- Zväz pre spoluprácu s armádou ( Zväzarm): organizátori

-Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ( SZPB): z funkcionárov

  Petrík Michal, Šuľaj Peter, Oľga Géčová-Pisárová. Z členov: Anna Škrdlová rod. Rokosová, Emília Plavúchová, Milan Šuľaj, Helena Olšiaková-Stehlíková, Mária Prepelicová-Svoreňová, Jozef Klimák, Anna Rovalančíková-Sivoková, Kristína Mušková, Štefan Kovalančík, Jozef Knechta, Ing.Eva Frančoková.

Najstarším priamym účastníkom SNP je Pavel Frančok(n.10.7.1921 Mládzovo).

- Československý zväz mládeže ( ČSM): preds. Gábor Pavel, Vaculčiak Emil, Karlík Ján. Socialistický zväz mládeže ( SZM): Šuľaj Jaroslav.

-DO KSS: preds. Zavaterník Juraj, Gábor Martin, Ing.Balkovský Ján, Klimák Jozef a i.

-Zväz Československo- sovietskeho priateľstva (ZČSSP): Pred. Kokavec Ján, Ing.Pavel Halgaš, Jucha Pavel a i.

-Slovenský zväz žien (SZŽ), spočiatku Výbor žien: Švantnerová Mária, Šimová Elena, Gajdáčová Elena, Kolpachová Anna, Gáborová Mária, Kokavcová Mária, Palková Elena, Prepelicová Elena. SZŽ :preds. Gáborová Elena, Staníková ...

-Poľovnícky zväz:

-Lesná spoločnosť: Morháč Ondrej

- Zväz zahradkárov: Kondáč Pavel

 -Združenie Občania sebe:org. Igor Gombala

-Československý červený kríž (ČsČK): Husáriková Magda, Vančová Sabína, Gállová Emília, Parditka Július, Morháč Juraj, Lauko Daniel a i.

 Od r. 1993 Slovenský červený kríž (SČK):

-Slovenský zväz zdravotne postihnutých:

-Chrámový zbor  Campana , vedúca Oľga Jackuliaková- Budinská, počet

členiek                      Zbor úspešne reprezentuje obec aj v zahraničí.

Už 6.ročník regionálne prehliadky speváckych zborov sa uskutočnil 8.decembra 2012. Zčlenov uvádzame:

 Detský zbor Campanela vedie Terézia Kelementová, s počtom členov.

 

 

 Telovýchovná a športová činnosť po roku 1945

 Na tradície Hasičského športového klubu  z r. 1934, nadviazal po oslobodení

29.5.1945 Športový klub (ŠK) Breznička, ktorý mal futbalový oddiel s počtom členov 38, súťažil v II. triede. ŠK Breznička 20.9.1945 organizoval futbalový turnaj, víťazom sa stal ŠK Vidiná.

  V súťažnom roku 1946 - 47 ŠK účinkoval v II. triede v skupine Rimavsko- Ipeľský okrsok, kde hrali ŠK Breznička, ŠK Málinec, ŠK Poltár.

V roku 1948 existovala Majstrovská súťaž II. triedy SŽ SFS „ Lučenská oblasť“: kde hrali  futbalové kluby: Partizán Lučenec, Divín, Halič, DHS (hasiči) Lučenec, Málinec, Slovan Tomášovce, Bušince a Breznička!

    V roku 1948 došlo k zmene názvu ŠK na Sokol Breznička. Takéto Sokolské telovýchovné jednoty boli napr. v Cinobani, Kalinove, Brezničke a i.

Futbalisti plnili aj Tyršov odznak zdatnosti ( TOZ).

   Do nového okresu Poltár dňom 1.júla 1950 z okresu Lučenec boli vyčlenené: Sokol Breznička, Kalinovo, Cinobaňa, Hradište a Málinec.

V roku 1953 v jarnom kole 1.Tatran Poltár II, 2.Baník Kalinovo, 3.Tatran Breznička. Predsedom TJ bol Macko, trénerom futbalistov Zoltán Molnár, po ňom Tibor Hoffmann.

   17.marca 1955 začali v Brezničke s úpravou futbalového ihriska. Brigádníci v počte okolo 20 pod vedením Jána Gábora turič. robili úpravy na ploche 800 m2

 (zvážanie, odvodnenie). TJ Tatran Breznička teda rozširovala svoje ihrisko.

V roku 1957 odohrali 39 futbalových zápasov ( 22 majstrovských, 15 priateľských a 2 pohárové).

   V roku 1960 TJ Breznička bola preradená do okresu Lučenec.

    V roku 1963 TJ Breznička mala do 100 členov, medzi nimi aj 10 držiteľov odznaku BBPOV ( Buď pripravený k práci a obrane vlasti).

V súťažnom roku 1963-64 futbalisti súťažili v Okresnej súťaži III. triedy skupiny „B“, kde hralo 9 družstiev. Víťazom sa stal Tatran Breznička.

Z futbalistov vynikli: Farkaš, Machava, Géč, Morháč I.,II,III., Tóčik, P.Melicher, Tóth?....

  Na okresnej konferencii ČSZTV v Lučenci v r. 1966 bol Ondrej Gábor vyznamenaný „ Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy v okrese Lučenec“

V súťažnom r. 1966-67 v Okresnej súťaži dorastu vo futbale III .triedy skupiny „B“ víťazom sa stal Tatran Breznička. Čo svedčí o cieľavedomej práci, aby mužstvo dospelých mohlo byť doplňované dorastom.

  V roku 1971 pri výmene členských preukazov ČSTV najlepšie výsledky dosiahli v TJ Tatran Breznička, Sokol České Brezovo a Slovan Vidiná.

V r. 1975 „ Putovnú štandardu OV ČSZTV“ získali: Družstevník Podrečany

8 000 Kčs, Tatran Breznička 5 000 Kčs, Družba Lupoč - Praha 3 000 Kčs.

 

 

  V r. 1976 došlo k zníženiu členov ČSZTV, preto na výzvu športovcov z Kalinova, aby organizovanosť z dedín presiahla 10 % z obyvateľstva. Štvrté miesto v okrese získal Tatran Breznička 16,4%.

 Medzi funkcionárov športu v Brezničke v tomto období patrili Ivan Prepelica,

z hráčov vynikali: M.Jánošík, P.Hudec, M.Zavaterník a i.

   V roku 1981 Futbalisti dorastenci hrali v II. triede na 12.mieste, Muži II.trieda 10.miesto súťažili s mužstvami: Kokava, Mučín, Divín, Lučenec B, Málinec, Lovinobaňa, Trebeľovce, Šurice, Utekáč, Ružiná, Čamovce, Lupoč-Praha, Podrečany.

 Z príležitosti 90. výročia organizovaného futbalu v našom kraji OFZ v Lučenci zorganizoval turnaj bývalých futbalistov- veteránov za účasti: Tatran Breznička, SZ Cinobaňa, Jednota Málinec, Slovan Divín, Družstevník Podrečany, Magnezit Lovinobaňa, Baník Ružiná a Družstevník Uhorské. Viťazom turnaja sa s stal Tatran Breznička. FO ako veteráni v r. 1991 reprezentovali:  M.Jánošík, P.Hudec, P.Melo, M.Zavaterník, M.Petrik, P.Šuľaj, P.Melicher, O.Stašák, J.Staník, Ľ.Géč, J.Karlik, J.Segeč, M.Merčiak, M.Šuľaj, J.Kubečka a j.Krnáč. ( pozri foto) Mužstvo získalo krásny krištáľový putovný pohár.

   V súťažnom roku 1992 Breznička hrala v II. triede s týmito mužstvami: 1.FC

Lučenec ( 19 bodov), 2.Utekáč (19), 3.Divín (18), 4.Tomášovce (18), 5.Kokava (17), 6.Fiľakovo B (15), 7.Rátka (13), 8.Látky (12), 9.Uhorské (12), 10.Málinec (11), 11.Čakanovce (8), 12.Breznička (7), 12.České Brezovo (7), 14.Halič ( 6 bodov).

V tomto období v Rade OFZ v Lučenci za Tatran Breznička pracoval Géč Vladimír ( ktorý bol aj sekretárom VV O FZ v Lučenci). Predsedom FO Tatran Breznička bol Ivan Prepelica.(DRENKO,J. 2002)

   V súťažnom roku 2000/2001 futbalisti mladší žiaci hrali v 1.triede. Pre ilustráciu uvedieme poradie: 1.R.Sobota „B“ 18 bodov, 2.Poltár 10, 3.Lučenec „B“ 9, 4. B r e z n i č k a 7, 5. Mýtna 7, 6. Radzovce/Čakanovce ?6, 7. Zlatno 1 bod I. trieda dospelí: 1.Cinobaňa 32 b., 2. B r e z n i č k a 30, 3. Panické Dravce 23 bodov, 4.Lovinobaňa, 5.Podrečany, 6.Zlatno, 7.Vidiná, 8.Hrnčiarske Zalužany, 9.Ratka, 10.Uhorské, 11.Utekáč, 12.Sušany, 13.Hrnčiarska Ves, 14.Halič. Trénrerom futbalistov mužov bol Melicher, žiakov Plaucha.

    Súčasný stav športovania v Brezničke.

  Futbal V súťažnom roku 2011/12 FK Breznička súťažil v I. triede dospelých spolu s mužstvami: Radzovce, Buzitka, Santrio, Cinobaňa, Mýtna,Vidiná, Halič, Hrnčiarske Zalužany, Podrečany, Kokava, Rapovce, Boľkovce, Panické Dravce a v tabuľke na 14. mieste Breznička 26 2 2 22 15:87 a vypadla z I. triedy- zostúpila do II. triedy. Podobne aj v súťaži slušnosti FK Breznička skončila na 14. mieste s 2078 bodmi.

   Futbalisti žiaci 2011/12 súťažili v II. triede, skrátené ihrisko skupina A.:

1.Uhorské 55 bodov, 2.St.Halič 40, 3.Boľkovce 40, 4. B r e z n i č k a 21 bodov, 5.Utekáč 21, 6.Podkriváň 9 bodov.

 

 

  Telovýchovná jednota Tatran Breznička. Prezident: Igor Melicher, súčasne aj tréner Euro B, manažér Ing.Pavel Halgaš štát. zástupca, vedúci družstva Jaroslav Šuľaj. Futbalové súťaže riadi Oblastný futbalový zväz v Lučenci.

  V súťažnom roku 2012/13 Tatran Breznička ml. žiaci ( skrátené ihrisko) účastníci: 1.Santrio Láza, 2.STFC Veľká nad Ipľom, 3.voľný los, 4.Gemer Šíd, 6.Slovan Divín „B“, 6. Tatran  B r e z n i č k a, 7. TJ Spartak Mučín, 8. OŠK Bikupice, 9. TJ FK Stará Halič, 10. OŠK Boľkovce, 11. I.FK Buzitka, 12.ŠK

L+M AQUA Rapovce. Družstvo Tatran Breznička: Jozef Pockľan, Samuel Miadok, Samuel Adamovič, David Kollár, Juraj Lörinčík, Adam Muráni, Milan Sabó, Ľuboš Hoffman, David Kupka, Michal Majchút, Barbora Pechová, Simona Folková.

   V súťažnom roku 2012/13 ŠK Breznička súťažia v II. triede dospelí s mužstvami: 1.Iskra Utekáč, 2.Fiľakovské Kováče, 3. STFC Veľká nad Ipľom, 4.Slovan Podkriváň, 5.FTC Fiľakovo „B“, 6.I.ŠK Lovinobaňa, 7.SC Čakanovce, 8. TJ FJK Stará Halič, 9.Gemer Šíd, 10. Tatran  B r e z n i č k a.

   Zostava Tatran Breznička: Adamovič Rastislav (1981), Babic Peter,    Babic Matúš (1993), Balog Arnold ,  Banga Ján ,Banga Jozef (1984), Cerovský Tomáš,  Hazucha Roman (1982), Janíček Filip ,Lašák Patrik(1991),   Lörinčík Ľubomír kapitán mužstva,  Melicher Igor (1967), Melicher Igor (1993), Mizera Miroslav ,Pagáč Peter(1967), Obročnik Pavel, Psotka Pavel(1982), Pribilinec Michal, Stieranka Ján, Teplan Milan, Tisoň Miroslav, Vaculčiak Jozef (1989), Valentíny Lukáš, Vilhan Pavol, Šnúrik             Kret        Tomčík        Kurčík  a i.       

  Najčastejšie rozhodcami boli: Danyi, Vrábeľ, P.Kelemen, Bozó, Budáč st.,Švidrianik a i.

     Atletika

      ZO SZM ( neskôr Atletický oddiel Tatran Breznička)  od roku 1981 poriada  B e h   v ď a k y  v Brezničke. Pretekári na I. ročníku mohli zmerať sily na ťažkej kopcovitej trati cezpoľného behu. Všetky víťazstvá si odniesli domáci pretekári. Ženy 1600 m: 1.E.Vaculčiaková 6:31,8. Muži miliari: 1.Ján Pagáč 18.12,0 ( bývalý člen ASVŠ B. Bystrica). Muži vytrvalci 10 280 m: 1.Dušan Šuľaj (Breznička 39:25,0). ( SAMAŠ, J. 1981)

  Na III. ročníku Behu vďaky v Brezničke 15.10.1983 sa zúčastnili aj reprezentanti ČSSR z ASVŠ Dukla Banská Bystrica a Slávie PF B. Bystrica. Súťažilo sa už v 9 kategóriách, na štarte boli 215 pretekárov! Muži miliari: 1.Milan Behúň ASVŠ Dukla B.B., 3. Ján Pagáč SZM Breznička. Ženy: 1.Ľudmila Melicherová ( neskoršia olympionička). Muži vytrvalci: 1.Attila Barus ASVŠ B.B., 3. Dušan Šuľaj SZ Lučenec. Tieto preteky sa konali posledne v roku 1989.

  Atletický oddiel TJ Tatran Breznička vznikol v roku

Zakladateľmi boli:

 

    Štafetový maratón v Brezničke. Mladý atletický oddiel TJ Tatran Breznička a M ZO SZM Breznička v novembri 1985 usporiadali preteky na škvárovom ovale novootvoreného štadióna v Brezničke. Štafety sa zúčastnili (uvádzame mená, roč. nar. a čas na 1 000 m): P.Pagáč (1958, 3:05,9), Z.Filipiak (1974, 4:00,0), S.Filipiak (1971, 3.44,3), P.Urbančok (1972, 3:41,0), J.Kudlák (1971, 3:44,2), P.Melicher (1973, 3:59,0), V.Podstavek(1972, 3:27,4),J.Michálek(1971, 3:49,0)S.Kušpal (1974, 4:01,7), E.Melicherová (1962, 4:28,0), M.Skýpalová (1967, 4:43,8), I.Mokošová (1968, 4:55,3), M.Bartošová (1968, 4:38,3),

K.Bartoš(1971, 4:22,0), S.Nociar(1970, 3:37,6), J.Palko (1969,3:48,0), M.Váňa (1970, 4:06,8), D.Géč(1968, 3:23,3), P.Kurčík (1972, 3:58,2), A.Cerovská (1971,4:27,2), M.Miko(1969, 3:50,0), B.Knechta(1965, 3:49,4), J.Nedbal(1962, 3:53,0), M.Kamenský(1967, 3:38,2), P.Pagáč (1967,2.54,0), M.Marcík (1948, 3:38,1),J.Gábor(1957, 3:25,0), M.Palková(1973, 6:05,2), S.Petríková(1975, 6:05,2), J.Polák(1969, 3:32,6), J.Tršková(1977, 5:03,2), V.Tršková(1973, 4:42,0), S.Kvanda(1958, 3:51,0), M.Nedbal(1963, 3:42,0), J.Pagáč(1960, 2:55,0), E.Vaculčiaková(1965, 3:57,0), A.Vaculčiaková(1967, 3:57,0), V.Melo(1957, 3:30,0), I.Gombala(1968, 3:21,0). D.Gábor(1962, 3:24,6), I.Melicher(1967,3:04,5), D.Šuľaj(1957, 3:09,0), J.Svoreň (1970, 3:38,5)?

   Celkove dosiahnutý čas štafety bol 2 hodiny 46 minút 6,5 sekundy. Priemerný čas jedného účastníka bol 3:57,3. Priemerný vek účastníkov štafety 17,8 roka.

(NEDBAL, J. 1985). V roku 1989 na Behu vďaky  sa zúčastnilo 132 športovcov.

 

   Z atlétov Brezničky vynikli:

    Pagáč             (n.                                  ) člen AVO Banská Bystrica, neskôr i LAFC Lučenec, vynikajúci miliar.

  Šuľaj Dušan (                          ) atlét vytrvalec, pretekal za LAFC Lučenec i tatran Breznička. Účastník aj maratónských behov. Dosiahol na trati 42 195 m

čas pod 2 hod. 30 minút!

 

    Vaculčiaková E              (                          ), bežkyňa, vytrvalkyňa

 

 

   Stolný tenis

    Najprv sa hral rekreačnou formou.

  Od roku 1991 Breznička hrala v I.triede s družstvami: Lučenec A, Poltár, Lupoč, Boľkovce A, Biskupice, Veľká nad Ipľom, Lučenec B, Breznička, Cinobaňa, Boľkovce B, Novoker, Veľká nad Ipľom, Šíd. 12.októbra 1991 sa zúčastnili aj MO jednotlivcov v stolnom tenise v Lučenci-Opatovej.

Z hráčov : Pál, Balog, Samoš, Vladimír Klimák, Ján Úradník, Petrík, Halgaš a i.

 

 

 V roku 2000 Stolný tenis VI. liga súťažili: 1.Revúca, 2.Gemerské Dechtáre, 3.DSTK Rimavská Sobota, 4.Málinec, 5. B r e z n i č k a, 6.Veľký Blh, 7.Tisovec B, 8.Hrachovo. Reprezentovali Vladimír Klimák, Ján ˇUradník, Adrián Gazík, Ing. Pavel Halgaš a i.

  V súčasnosti....

   Triatlon

   Vynikol Pavol Gábor( rodák z Brezničky               ). Zimný triatlom ( beh, beh na lyžiach, cyklistika). V Slovenskom pohári r. 2007 obsadil 3. miesto. Patril medzi slovenskú elitu.

 Turistika

   Pohyb a pobyt v prírode spojený s kultúrno- poznávacou činnosťou.

Turisti z Brezničky sa zúčastňujú akcíí Slovenského zväzu turistov.

Sú to rôzne výstupy napr. na Striebornú a do okolitých kopcov. Ide o pešiu, cyklistickú i zimnú turistiku na lyžiach. ( v priestoroch Látky, Kokava nad Rimavicou, Utekáč a i.)

   Bližšie údaje o telesnej kultúre- športu Brezničky budú v osobitnej monografii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatúra k III. kapitole Z Kultúry Brezničky

 

ABELOVSKY, M. (2012): Predstavujeme mestá a obce Novohradu. Breznička.

                                            In. REKUS, roč. 22. č.12, Lučenec, s. 1-4.

ADAMOVIČ, Š.(1940): Dejiny novohradského seniorátu. ( Rig. práca,rkp.)

ALBERTY,J. a kol.(1989): Regionálna vlastivedná monografia Novohradu.

                                             Dejiny 2/1. Osveta, Lučenec.s.138, 426-430.

Authenticae conscriptiones... minstr.Neogradiensium aug. conf,addictorum

ludirectorum in matribus...( rkp. písaný slovensky) NML Šalgótarján.

BELČANY,  (1958): Dejiny breznickej farnosti ( rkp. Breznička-Rožňava)

DRENKO, J.(2002): Z histórie futbalu v Lučenci. LAFC Lučenec, s. 67 a i.

DRENKO,J.(2005): Kostoly novohradského seniorátu. Lučenec,s.20.

DRENKO,J.(2012): Mládzovo monografia obce. NOS Lučenec.

DRENKO,J.-SLAWEK, Z.-MORAVČÍKOVÁ, M.: (2003): Katolícke patrocínia

                      Novohradu. Stará Halič. s. 104-109.

DRENKO,J. a kol.(2004): Kostoly novohradského dekanátu. Stará Halič.s.15-17

DRENKO, J.(2007): Zvony Novohradu. Lučenec. s.16.

DRENKO,J.(2011): Ženy Novohradu., Lučenec,s.12,32, obr. tit. strana-kroje.

DRENKO, J.-KEPEŇA, J.:(2003): Požiarna ochrana v Novohrade. Lučenec.

Gábor, Pavel (triatlonista) miesto 3-Breznička. In. Novohradské noviny  (No No), roč. 18, č.11 ( 19.03.2007), s.38, 7 foto.

GYÖRFY, Gy.(1998): Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. AK

                                     Budapest, s.231.

JÁNOŠ, P.(1988): Kalinovo. 2.vyd. Kalinovo.

JÓNA, , E. (2009): Novohradské nárečie. Bratislava, s.94 - 96.

Kol.(1967 ): Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava, s.216.

Kanonické vizitácie Breznička - Kalinovo: 1674 Canonica visitatio Liber I.

Biskupský archív v Rožňave. 1688- Egyetemi könyvtár ( rkp. oddelenie Univerzitnej knižnice) Budapest. Fond Collectio Hevenesiana Tomus LX.

Kroniky Materskej školy v Brezničke vedené od škol. r. 1963/64.

Kol.(2002): Mesto Poltár Regionálna monografia. MsÚ Poltár

Kol.(1984): Pedagogická encyklopédia Slovenska I. Bratislava, s.715-716.

Kol.(1990 ):Slovenský biografický slovník IV.zv. Martin, s.220.

Kol.(2001): Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava, s.155-56,

                     231, 243-44.

Kol.(2002): Nógrád megye evangélikus lelkészek és tanítók díjlevelei

                     (1784- 1804). Salgótarján, s.71-77.

LEPIŠ,O (2004).: Päťčlenná rodina- chudoba Breznička. In. NoNo, roč.15, č.12

                             (22.3.2004) s.3

mb.: Oslávil sto rokov ( Pavel Melo z Brezničky). In. No No, roč.17, č.24 (19.06.2006) s.5.

 

 

MIHÁLY,F. (1995, 2001): Osobnosti Novohradu. Lučenec. Kto je kto

                                            v Novohrade. Praha.

MICHALIČKA, V.(2010): Topografia dejín školstva na Slovensku od počiatkov do roku 1918- žilinský a banskobystrický kraj. Bratislava, s.241.

MORHÁČ, M.(1906): Blažeja a Gregora Školské zvyky v Ipeľskej Breznici v

                        Hornom Novohrade. In. Časopis MSS, 9, č.1, s.1-5.

NEDBAL, J.(1985): Štafetový maratón v Brezničke. In. Ipeľ, 8, 19.11.1985,s.4.

OBECNÁ KRONIKA Breznička II. Uložená na OÚ v Brezničke.

OKOLICSÁNYI, J.(2009): A Nógrád Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház-

                                megye monográfiája. Budapest, s.145-47.

PACSERI, K.(1900): Nógrádmegye népoktatás ügyének története. Balassa-

                                   Gyarmat, s.88-89.

SHVOY, M.(2006): Nógrád megye leírása. Salgótarján. s.244-45, 381.

SURÁKOVÁ, Z.(2009): Majáles sa vydaril... In. Novohradské noviny,

                                        Lučenec ( 11.05.2009), s.6, foto 5.

ŠKOLSKÁ KRONIKA vedená od 28.marca 1929, novšia ved. od škol. r.1996/97.

ŠVOŇAVSKÝ,J.(1998): Maškrty od výmyslu sveta- cukrárstvo Lörinčiková

                             Lýdia, Breznička. In. No No, roč.9, č.48,s.3.

TÓTH, K.(2004): A Nagy-Nógrádi főesperesség 17.századi katolikus egyház-

                                látogatási jegyzőkönyvei. Szécsény, s.54-55, 102-104.

 Archívne dokumenty :Inventár fondu Miestny národný výbor v Brezničke

MNV-B 1955-1960, 1961- 1990. MV SR Štátny archív B. Bystrica, pobočka Lučenec.Archív Obecného úradu a Rím. kat. farského úradu Breznička.

Archív  Oblastného futbalového zväzu v Lučenci.