• VÝVESNÁ TABUĽA
 • DOKUMENTY
 • OBECNÁ KNIŽNICA
 • KATASTER A CINTORÍN
 • KONTAKT
 • SAMOSPRÁVA
DSC_9693_upr kopie2

Kontakt:

ZŠ, MŠ

Ľudia sa menia, myšlienky sa menia, známe miesto sa časom mení. Ale spomienky zostávajú a čas, ktorý sa nikdy nezastaví nám pripomína, že už je to päťdesiat rokov, kedy sa prvýkrát začala písať história našej školy. Najstarší záznam o založení našej školy pochádza z roku 1968, ktorý zaznamenal kronikár obce Breznička.

Budova základnej školy sa začala budovať v roku 1968 na ploche bývalých Ipeľských tehelní II. Do výstavby školy sa zapojili aj občania Brezničky, ktorí svojou brigádnickou pomocou prispeli k vybudovaniu školy. Najviac brigádnických hodín odpracovali Ján Morháč – Krajč, Ondrej Morháč – Purdžo, J. Turoň, Pavel Melo – starší aj mladší, Vladimír Géč, Jozef Klimák. 

Studňu pomohli vykopať a utesniť ipeľské tehelne, navozili zeminu, buldozérom upravili terén. OSP dodalo materiál a miešačky, ostatné práce organizoval riaditeľ školy. Veľkú prácu urobili občania brigádnicky, počas sobôt a nedieľ pracovalo 20 brigádnikov, pri stavbe cesty, oplotenia okolo školského areálu. Najlepší brigádnici boli – Jozef Krupa, Ján Belko, Jozef Géč, Július Vingárik, Ján Mačuda, Július Melicherčík, Ján Melicher, Ján Králik a ďalší. Nakoniec cestu zaliali tvrdoliatym asfaltom.

Na brigádach sa zúčastňovali aj žiaci školy – pri čistení a skrášľovaní areálu školy, pri zbere papiera a železného šrotu.
Škola je jednoposchodová, má ústredné kúrenie, je tak riešená, aby zodpovedala moderným nárokom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Má štyri triedy, riaditeľňu, kabinety, zborovňu, dlhé chodby, hygienické miestnosti.

Vyučuje sa v dvoch triedach na prízemí, na poschodí sú dve triedy družiny. Riaditeľom školy a zároveň učiteľom bol Jozef Klimák, učil 26 žiakov 1. a 3. ročníka, učiteľkou druhej triedy bola Lýdia Krajovská, učila 27 žiakov, 2. a 4. ročníka.

V družine pracovali Milada Beníková ako vedúca vychovávateľka a Janka Morháčová ako vychovávateľka druhej triedy.
Nakoľko väčšina rodičov bola zamestnaná, bol podaný návrh, aby sa na škole zriadila jedáleň a kuchyňa /vozila sa strava z jedálne materskej školy/. Pretože škola podľa projektu nemá jedáleň, upravili ju z jedného kabinetu. Zakúpili vybavenie do kuchyne, urobili v stene podávacie okienko. Stoly a stoličky boli zatiaľ zapožičané z obecného úradu. Novou kuchárkou sa stala Júlia Belková, školníčkou sa stala Elena Mikušová.

Od septembra 1976 pre veľký počet detí v materskej škole základná škola vyčlenila jednu miestnosť pre 19 detí MŠ, ktoré sa pripravujú do 1. ročníka. Riaditeľkou MŠ bola Oľga Géčová, druhou učiteľkou bola Marta Gáborová, druhá trieda bola v budove pri starej škole.

Od septembra 1991 bola materská škola presťahovaná do budovy základnej školy. Riaditeľkou sa stala Marcela Staníková, učiteľkou Oľga Géčová, pre nízky počet detí ostala len jednotriedna s počtom detí 17.

Od septembra  1996 pre nízky počet žiakov bola v základnej škole len jedna trieda, riaditeľom bol Jozef Klimák, vychovávateľkou a zároveň učiteľkou telesnej, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania bola Janka Mesiariková, školníčkou bola Elena Bartošová, kuchárkou Jana Repková a kuričom Miroslav Hazucha.

Kultúrny život v našej obci udržiava hlavne aktivita školy. V rámci školského klubu pod vedením Janky Mesiarikovej bol vytvorený dramatický súbor Ťuťmáci, ktorý navštevovalo 12 žiakov zo školy a 10 žiakov 5. – 9. ročníka. Bol evidovaný v Novohradskej regionálnej osvete v Lučenci, ktorá mu poskytovala metodickú pomoc. Prvýkrát sa súbor zúčastnil regionálnej prehliadky v Kokave nad Rimavicou 9. mája 2000.. Súbor nacvičil autorskú divadelnú hru pod názvom „Zachráňte zem alebo Ako kvapôčka putovala“. Premiéra bola v zasadačke obecného úradu 14. mája 2000.

V ďalšom roku nacvičili divadelnú hru „Duch lesa“ a malý detský muzikál pod názvom „Bol raz jeden dáždnik“ , z češtiny preložila Janka Mesiariková. Zúčastnili sa  na regionálnej prehliadke  v Lučenci pod názvom Rozprávková skrinka. Za najlepší herecký výkon získala 1. miesto Katarína Štefančíková. O rok neskôr nacvičili hru „O deduškovi Večerníčkovi“.
V septembri 2003 sa zvýšil počet detí na 25, utvorila sa ešte jedna trieda. Riaditeľom a zároveň triednym učiteľom bol Jozef Klimák, učil 12 žiakov 1. a 3. ročníka. Učiteľkou 2. a 4. ročníka sa stala Mgr. Andrea Plauchová. Nemecký jazyk vyučovala Mgr. Magdaléna Pavlovová, katolícke náboženstvo Václav Galo a evanjelické Marian Čop.

Pán riaditeľ 12. marca 2004 požiadal o starobný dôchodok, nemohol vykonávať ďalej túto funkciu, ale ostal učiť, zastupujúcou riaditeľkou sa stala Mgr. Andrea Plauchová.

Od 1. septembra 2004 sa zrušili organizácie ZŠ, MŠ a spojili sa do jednej ZŠ s MŠ Breznička. V júni 2006 išiel pán učiteľ do dôchodku, prišla nová pani učiteľka Mgr. Ivica Gáliková, prišla aj nová školníčka Iveta Kubincová. V obci sa uskutočnilo 28. októbra 2006 slávnostné odhalenie erbu obce, kde naši žiaci vystúpili s kultúrnym programom.
Náš žiak 3. ročníka Dominik Prepelica sa zúčastnil krajského kola v prednese povesti „Šaliansky Maťko“ v Banskej Bystrici.
Novou kuchárkou sa stala Andrea Podhorcová.
Od septembra 2009 evanjelické náboženstvo vyučovala Mgr. Daniel Petrilová, od ďalšieho školského roka katolícke náboženstvo vyučuje ThLc. Štefan Kosturko.

V septembri 2011 sa pre veľký počet žiakov do 1. ročníka vytvorila pre nich samostatná trieda s pani učiteľkou Mgr. Dagmar Podhorovou. Od novembra 2013 ju vystriedal Mgr. Viera Čiešková. Pani vychovávateľka Janka Mesiariková išla na dôchodok a v novom školskom roku sa stala pani vychovávateľkou BC. Eva Šuľajová, ktorá vyučuje výtvarnú, telesnú a etickú výchovu, koordinátor prevencie.

Od septembra 2014 sme sa zase rozdelili na dve organizácie, na ZŠ Breznička, MŠ Breznička.

Spolupráca s obcou
Naša škola sa aktívne zapája do kultúrneho života obce. Každoročne prispieva svojim programom do kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach:

 • marec – Vynášanie Moreny, rozlúčka so zimou, vítanie jari,
 • máj – Majáles, kde deti a žiaci vystupujú s kultúrnym programom,
 • jún – MDD, kde pani učiteľky pripravia pre deti rôzne športové, výtvarné a vzdelávacie súťaže,
 • december – vítanie Mikuláša spojené s Vianočnou tržnicou, pripravený program, balíčka z obce a rôzne vianočné predmety.

Súťaže
Našich žiakov zapájame do rôznych súťaží, v ktorých dosahujú veľmi pekné výsledky:

 • recitačné súťaže - Hviezdoslavov Kubín, Timravina studnička, Šaliansky Maťko,
 • Timravina studnička – Martina Lőrinčíková vyhrala 1. miesto v okresnom kole, kde sa zúčastnila celoslovenského kola v Lučenci,
 • výtvarné a hudobné súťaže – Talentík múz, Zlatá guľôčka,
 • v ľudovom tanci v Talentíku múz získali naši žiaci 1. miesto.

Aktivity školy

 • divadlá navštevujú našu školu ale my navštevujeme kino v Lučenci, ale aj v Poltári,
 • predškoláci navštevujú školákov,
 • Svetlonos, posedenie pri stromčeku, návšteva obecnej knižnice, karneval, Deň matiek, celodenný výlet do prírody na MDD, koncoročný výlet.

Projekty
Vo februári 2012 sme sa zapojili, cez mamičku Radku Vrábľovú, do projektu „Program blue sky 2012“ z Johnson Controls. Získali sme 757,- eur, kde sme si do školského areálu zakúpili šmýkačku, urobili doskočisko, dlažbu pod drevené predmety pre deti.
Vo februári 2014 sme sa zapojili do súťaže „Ekohry“ so spoločnosťou Lidl. Cieľom hry bolo prispieť k budovaniu environmentálneho povedomia žiakov. Za štyri týždne žiaci vyzbierali 10 030 PET fliaš, zo 463 škôl sme sa umiestnili na peknom 164. mieste.
Poskytli sme pomoc a priestory školy a školského areálu organizátorom 11. ročníka „Behu Brezničkou“ v októbri 2013.

Krúžky
Na škole pracujú dva krúžky – anglický jazyk a počítačový krúžok.

Školský klub detí
ŠKD pri ZŠ tvorí jedno oddelenie pod vedením p. vychovávateľky E. Šuľajovej. Popoludňajšia činnosť sa realizuje postupne po skončení vyučovania v triede, na školskom dvore, alebo mimo budovy školy podľa charakteru aktivít. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú, záujmovú, rekreačnú a prípravu na vyučovanie.
Hlavným cieľom je zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vzdelávací proces, uspokojovať záujmy žiakov s prevahou činností odpočinkového, rekreačného a záujmového charakteru. Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné a tvorivé využívanie času po skončení vyučovania. V rámci popoludňajšej činnosti sa deti pripravujú aj na rôzne kultúrne podujatia a súťaže.

Brigády
V spolupráci rodičov a poslancov sme zveľadili okolie školy, oplotila sa zadná časť školy, vybudoval sa altánok, vyrovnal sa pozemok, upravila sa skalka.

Logopédia
Našu školu navštevuje pani logopédka zo Súkromného pedagogicko.psychologického centra v Poltári, ktorá sa stará o správnu výslovnosť našich detí a žiakov.

Záujmová činnosť
Od roku 2006 funguje v priestoroch ZŠ, Breznička aj Elokované pracovisko Cirkevnej základnej umeleckej školy z Lučenca. V hudobnom a literárno-dramatickom odbore poskytuje vzdelanie v predmetoch: hra na klavíri, keyboarde, zobcovej flaute, zborový spev, dramatická príprava a prednes.
Deti sa združujú v 2 hlavných súboroch: Detský spevácky zbor Campanella
Detský divadelný súbor Ťuťmáci.
Všetko vyučuje a vedie Bc. Terézia Kelementová.

Vyučovací proces
Snahou nás všetkých je vytvoriť vhodné kultúrne prostredie, zmenou kultúry školy orientovanou na žiaka, jeho jedinečnosť, etnické prvky, spoluprácu. Chceme uznávať hodnoty ako ochota, obetavosť, súdržnosť, individualita, ale aj pracovné hodnoty – alternatívnosť, tvorivosť, otvorený rozhovor.

Vytvárame humanistický vzťah, učiteľ – žiak – rodič je základným predpokladom dôvery a vzájomnej spolupráce. U rómskych žiakov je nevyhnutné aj zabezpečenie sociálnych aspektov vyučovania v oblasti sociálnych služieb /dotácie na stravu, školské potreby, motivačné štipendium/. Sme škola rodinného typu. Strategické ciele školy musia byť v súlade so stratégiou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ale musia byť zároveň zamerané na odstraňovanie nedostatkov, ktoré boli zistené analýzou.

Stanovili sme si nasledujúce ciele:

 • zavádzame tvorivo-humánnu výchovu do praxe,
 • rozvíjame osobnostné vlastnosti žiakov vo vyučovacom a mimovyučovacom čase, ochraňujeme žiakov pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti,
 • vytvárame spoluúčasť žiakov a rodičov na živote a smerovaní školy, budujeme vzájomnú úctu a dôveru medzi pedagógmi, rodičmi a širokou verejnosťou,
 • v zmysle stratégie informatizácie školstva vytvárame pre žiakov podmienky na
 • vyučovanie  s informačnými a komunikačnými prostriedkami a prostredníctvom IKT  optimalizujeme podmienky pre celoživotné vzdelávanie.

Poskytujeme všetkým žiakom základné vzdelanie primerané ich intelektovej úrovni, s cieľom rozvoja osobnosti, rozumových a psychických schopností dieťaťa, posilňovania úcty k ľudským právam a základným slobodám so zreteľom na individuálny prístup, identitu vlastnej kultúry a národných hodnôt. Pripravujeme žiakov na ďalšie vzdelávanie a dávame im základy pre prax v živote.

 • zaškoľujeme deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • výhodou je, že škola je v obci, deti nemusia dochádzať, možnosť stravovania, ŠKD,
 • dobrá spolupráca s CPPPaP PT, LC, MŠ, obcou.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: